Dr Patryk Wawrzyński

dr Patryk Wawrzyński | ICNT UMK

Nazywam się Patryk Wawrzyński. Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Specjalizuję się w badaniu komunikacji społecznej, w szczególności roli emocji w narracjach politycznych, skuteczności wpływu polityki historycznej oraz komunikacji niewerbalnej. Od marca 2017 roku pracuję w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruję nowatorskim projektem Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe (remEmotions), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Opus 11.

Kolejne stopnie wykształcenia zdobywałem na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie w 2015 roku na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorskąPamięć zaangażowana: narracje Instytutu Pamięci Narodowej o zbrodniach stalinowskich (2000–2010) pod kierunkiem profesora Ralpha Schattkowsky’ego. Praca oceniona została jako innowacyjny przykład zastosowania jakościowo-ilościowej analizy narratywnej w naukach politycznych. W jej podsumowaniu zaprezentowałem założenia strategii komunikacyjnej, która – korzystając z wzbudzania emocji i zaangażowania odbiorcy – pozwoliłaby zwiększyć efektywność wpływu opowieści polityki historycznej.

W latach 2014–2015 kierowałem pracami zespołu badawczego w projekcie Zaangażowanie, emocje pozytywne i negatywne a skuteczność polityki historycznej, który finansowany był przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Preludium 5. Jego wyniki pozwoliły nam wskazać na istnienie znaczących związków między sposobem opowiadania o przeszłości a oddziaływaniem na odbiorcę. Szczególnie ważnym było udowodnienie istnienia różnic między wpływem emocji pozytywnych a negatywnych. Badania te stały się inspiracją dla obecnie realizowanego projektu RemEmotions.

Szczególnie ważnym doświadczeniem była niemal czteroletnia praca w zespole badawczym profesor Joanny Marszałek-Kawy, w którym badaliśmy związki między wykorzystywaniem polityki historycznej a konstruowaniem nowej tożsamości politycznej społeczeństwa w czasie demokratyzacji. Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego pozwolił nam dokonać porównania modeli tranzycyjnej polityki historycznej w Chile, Estonii, Gruzji, Hiszpanii, Polsce i Republice Południowej Afryki. W zespole odpowiedzialny byłem za przygotowanie i wdrożenie narzędzi ilościowych, opracowanie przypadków Polski i RPA, a także za realizację analizy porównawczej i przygotowanie raportu końcowego z badań. Wyniki zrealizowanych prac opublikowane zostały nakładem brytyjskiego Cambridge Scholars Publishing w dwutomowej monografii The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, której część pierwsza poświęcona została studiom przypadków, zaś druga – analizie porównawczej. Wydanie w języku polskim ukazało się nakładem Wydawnictwa Difin.

Gościnnie wykładałem na litewskim Uniwersytecie w Szawlach oraz irańskim Uniwersytecie Allameh Tabataba’i w Teheranie. Zrealizowałem staże naukowe na Uniwersytecie w Rostoku (Niemcy), Uniwersytecie Kapsztadzkim (RPA), Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce (Rumunia), Politechnice w Porto (Portugalia) i Uniwersytecie w Santiago de Chile (Chile), a także chilijskim Muzeum Pamięci i Praw Człowieka oraz polskim Instytucie Pamięci Narodowej. Uzyskałem stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Izby Obywatelskiej Federacji Rosyjskiej oraz Programu Erasmus.

Od 2017 roku pełnię funkcję redaktora zarządzającego w prestiżowym piśmie politologicznym „Polish Political Science Yearbook”, recenzowałem artykuły dla czasopism polskich i zagranicznych. Jestem aktywnym członkiem International Political Science Association, European International Studies Association i Social Psychology Network, a także Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od lat pracuję również jako trener kompetencji komunikacyjnych, doradca polityczny i specjalista w zakresie transferu wiedzy – dzięki temu swój warsztat naukowy wzbogaciłem o bezcenne doświadczenie z świata polityki i biznesu.

Prywatnie jestem miłośnikiem pieszych wędrówek (zwłaszcza górskich), przyjacielem psów i kibicem piłkarskim. W 2017 roku współtworzyłem toruńskie Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa”, którego celem jest wspieranie modelu rodzicielstwa opartego na wiedzy.

Konferencja w Toruniu